اعضای تیم ویزا سفیر

شایان حسابی

شایان حسابی

مدیر شرکت مهاجرتی سفیر

المیرا حشمتی

المیرا حشمتی

مشاور مهاجرتی دفتر آمریکا

شروین حسابی

شروین حسابی

مشاور و مدیر دفتر ایران

شیدا حسابی

شیدا حسابی

کارشناس امور حقوقی

الهه ادیبی

الهه ادیبی

مسئول امور برنامه ریزی مشتریان

رنتابت آشور

رنتابت آشور

کارشناس فروش شرکت ویزاسفیر

علی امیری

علی امیری

مشاور شرکت و مسئول دفتر آمریکا

آزاده حدادی

آزاده حدادی

نماینده شرکت مهاجرتی سفیر

آسا کرمی

آسا کرمی

مسئول امور برنامه ریزی مشتریان

خدیجه خانی

خدیجه خانی

وکالت در کلیه امور حقوقی و کیفری

نگار منوچهری

نگار منوچهری

مشاور تحصیلی مهاجرت

شبنم اسدپور

شبنم اسدپور

نماینده شرکت‌مهاجرتی سفیر